പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കം.നഴ്സിങ് പ്രവേശന നടപടികൾ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.അഗ്നിപഥ് പ്രവേശനം നേടുന്നവർക്ക് അര്‍ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലും അസം റൈഫിള്‍സിലും മുൻഗണന.മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അക്ഷരമാല ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കും.
Previous
Next
Previous
Next
World Olympic Day June 23

കായികവും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 23 അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1894ൽ ഇതേ ദിവസമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിതമായത്. കായികരംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടോപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം കൂടിയാണിത്. ഈ ദിവസം നിരവധി കായിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തു നിന്നും, എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു.

Available Digital Guide

Subjects Offered

Why students love Our Research Platform ?

 
             ENDZ EDUCATION IS AN I .T ENABLED LEARNING PLATFORM FOR THE SCHOLARS.
 ENDZ EDUCATION HAS COME FORWARD
 WITH NEW TECHNOLOGY IN EDUCATION
 CORPORATING NEW IDEAS,MAKING IT 
EASIER TO UNDERSTAND THE CONCEPTS 
AND THUS HELPING LITTLE BUDS TO ACHIEVE THEIR GOALS.
 
 

About us

World’s best solution

Education  

Student usage data
0%
Updation
0%
Bandwidth
0%

LEARNING IS NOW AT YOUR FINGERTIPS

In this rapidly booming cyber world and nuclear family system children are left lonely as their parents are working.They miss their grandparents, towers stories and care. In this busy schedule children's future remains as a big dream.
Here we are to enlighten these growing buds by easing their studies in an interesting and fabulous way. ENDZ ensures an easy and a new hi tech method for children to fulfill their dreams and to come out in flying colors.