2023-24 അക്കാഡമിക് വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള യു.പി , ഹൈ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ENDZ EDUCATION വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യൂ